O mně / About me

For English scroll down

Jmenuji se Dominik Obruča. Vystudoval jsem sociologii na FF UK a mezinárodní rozvojová studia na PřF UPOL. Navštívil různé země od USA přes Gruzii až po Indii. Jsem náročný filmový divák, hodně čtu a mám rád absurdní drama. V minulosti jsem se účastnil řady happeningů a fleshmobů. S oblibou popíjím tureckou kávu a turecký a indický čaj a pojídám gruzínské pokrmy chinkali a chačapuri. Od svých deseti let jsem skautem a několik let jsem pomáhal s vedením chlapeckého oddílu. Mám blízký vztah k ekumenické komunitě Taizé a účastním se aktivit ekumenické umělecké platformy Karavana.

Literární a fotografická tvorba

Rád si hraji s textem a rád experimentuji a zkouším objevovat možnosti různých literárních forem. V roce 2019 jsem vydal básnickou sbírku Když jsem byl člověkem a v roce 2022 mi vyšla dokumentární próza Berkasovo napsaná podle skutečných událostí při humanitární krizi na Balkánské trase.

Mé básně se pohybují na hraně filosofie a impresionismu. Na absurdním dramatu mě baví hravost a široké možnosti, které tento žánr nabízí. Mé povídky jsou často existenciálního či lehce absurdního charakteru.  Zkouším i grafickou poezii.

V poslední době se stále více věnuji fotografování. Dříve pro mě focení znamenalo možnost zachytit zajímavá místa, která jsem navštívil na svých cestách. Postupně však objevuji nové možnosti, které se vyskytnou, když člověk začne k focení přistupovat kreativně. Baví mě hledání nových přístupů a pohledů na realitu. Proto jsem také (zcela spontánně a bez předešlého plánování) začal fotit cyklus Svět v odrazech. V minulosti jsem se také věnoval tvorbě videa.

Zahraniční zkušenosti a reportáže

Rád cestuji a rád poznávám cizí kultury. V letech 2009 až 2010 jsem absolvoval roční pobyt v americké Iowě. První velkou cestu východním směrem jsem podnikl s několika kamarády v létě 2011. Vlaky a následně autobusem jsme dojeli do Gruzie a o své cestě jsme natočili expediční film. V dalších letech jsem objevoval hlavně země Balkánu, ale také Turecko či Ukrajinu. Na podzim roku 2015 jsem se neplánovaně začal zajímat o pomoc uprchlíkům na Balkánské trase. Při celkově pěti výjezdech jsem se účastnil humanitární pomoci přímo v terénu a o svých zkušenostech a poznatcích jsem po návratu pořádal přednášky a psal články.

V létě 2016 jsem podnikl svůj druhý delší zahraniční pobyt. Tři měsíce jsem strávil v indickém městě Pune, kde jsem spolupracoval s místní neziskovou organizací a podnikl tam kvalitativní výzkum k diplomové práci na téma vnitřní migrace v Indii. Od té doby jsem absolvoval další dva delší zahraniční pobyty, a to v Turíně a v Bratislavě.

Na mém webu najdete odkazy na vybrané reportáže, které jsem o svých cestách v průběhu let napsal a fotogalerie z daných míst. Zajímám se o rozvojovou žurnalistiku, a pokud to bude možné, rád bych se tomuto oboru v budoucnu věnoval více. V hlavě mám stále dlouhý seznam zemí, které bych rád v budoucnu navštívil a třeba také o nich něco napsal.

Kontakt

Pokud máte zájem o něco z mé tvorby nebo máte k mé tvorbě jakékoli postřehy, dotazy, nabídky spolupráce, připomínky, chválu nebo kritiku, budu rád, když se mi ozvete. Napište mi, co se vám líbí, napište mi, co vám na mé tvorbě vadí. Co jste si přečetli se zájmem a u čeho jste se nudili. Za každou zpětnou vazbu budu vděčný a na vaše otázky rád odpovím.  Psát mi můžete na dominik.obruca (zavináč) gmail.com

English

My name is Dominik Obruča. I have studied Sociology at the Charles University in Prague and International Development Studies at Palacky University in Olomouc. I have visited various countries including USA, Georgia or India. I enjoy classic movies, good literature and drama. In the past, I have participated in a series of happenings. I like to drink Turkish coffee and Turkish and Indian tea and I eat Georgian dishes chinkali and khachapuri. Since I was ten years old I’ve been a member of Scout organization. I have found an inspiration in the Taizé ecumenical community.

Literature and Photography

Since I as a little boy, I have had a plan to become a writer. I like to play with the text and I like to experiment. I usually write when a spontaneous idea creates an interesting idea or just a thought that is being asked to be processed. My short stories are often existential or slightly absurd. I also write poems in which I reflect different thoughts, feelings and emotions. I have published a book of poetry Když jsem byl člověkem (2019) and a novel Berkasovo (2022) inspired by real event – the humanitarian aid for refugees in the Balkan route in fall 2015. I write in Czech language.

More recently, I have been more into photographing. Previously for me, photography meant capturing the places I visited on my travels. Gradually, however, I enjoy finding new approaches and views of reality. That’s why I also (completely spontaneously and without previous planning) started photographing The World in Reflections. In the past, I have also devoted myself to making videos.

Experiences from abroad

I like traveling and I like to explore foreign cultures. From 2009 to 2010, I stayed in US state Iowa for one year. I made the first major trip in the eastern direction with several friends in the summer of 2011. By few trains and a bus we reached Georgia and on our way we filmed an expeditionary film. In the years to come, I discovered mainly Balkan countries, but also Turkey and Ukraine. In the autumn of 2015, I was unintentionally interested in helping refugees on the Balkan route. I participated in humanitarian aid directly on the field, and after my return, I had talked on public and written articles about my experience.

In the summer of 2016, I spent three months in the Indian city of Pune, where I worked with a local nonprofit organization to do qualitative research on my diploma work on internal migration in India. Since then, I have had two more foreign stays in Turin (Italy) and Bratislava (Slovakia).

On my site you will find links to selected reports (written in Czech language) that I have written about my travels over the years and photo gallery from the given places. I am interested in developmental journalism and, if possible, I would like to devote more attention to this field in the future. In my head, I still have a long list of countries that I would like to visit in the future and maybe write something about them too.

Contact

If you are interested in some of my work or you have any comments, questions, suggestions, praise or criticism, I will be glad to hear from you. Write to me what you like, write to me what’s bothering you about my work. What you read with interest and what you were bored with. For every feedback I will be grateful and I will answer your questions. You can contact me at dominik.obruca (at) gmail.com.